ขอราคา

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อการเสนอราคา

[contact-form-7 404 "Not Found"]

SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Category Archives: ข่าวสาร

ราชกิจจาฯ ประกาศ! อนุญาตให้ส่งออก “หน้ากากอนามัย” ได้

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ อนุญาตให้ส่งออก “หน้ากากอนามัย” ได้

 

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหน้ากากอนามัย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเลขาธิการตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแต่งตั้งทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการส่งออกให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกำหนด ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การกำกับดูแลการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย มีความรัดกุมเหมาะสม และรักษาปริมาณสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 เรื่องการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตการอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการส่งออกซึ่งหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ให้บุคคลที่ประสงค์จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2563 เรื่องการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ยื่นคำขอตามแบบ สนอ. 01 ท้ายประกาศนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 และข้อ 6 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการส่งออกซึ่งหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 แล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารหลักฐาน หากเห็นว่าคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตละทิ้งคำขอและให้พนักงานเจ้าหน้าที่จำหน่ายคำขอดังกล่าว

เมื่อคำขอ และเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งส่งคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแต่งตั้ง เพื่อพิจารณา พร้อมข้อเสนอประกอบการพิจารณาของเลขาธิการ แล้วนำเสนอเลขาธิการซึ่งมีอำนาจออกหนังสืออนุญาตการส่งออก

ข้อ 6 ให้เลขาธิการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงลักษณะจำเพาะของสินค้า ข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์ ความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้ภายในประเทศการจัดหาหน้ากากอนามัยเพื่อสนับสนุนการจัดสรรให้ใช้ในประเทศ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจจำกัดปริมาณการส่งออกก็ได้”

ข้อ 4 คำขอรับหนังสืออนุญาตการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่าเป็นคำขอตามประกาศฉบับนี้เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการตามข้อ ๕ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วิชัย โภชนกิจ

อธิบดีกรมการค้าภายใน

เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

 

อ่านประกาศส่งออกหน้ากากอนามัย

READ MORE

ห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศ

ห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) กกร. นั้นได้มีการออกมาตรการการควบคุม ว่าด้วยเรื่องการควบคุมปริมาณการส่งออกหน้ากากอนามัยออกนอกราชอาณาจักร โดยประกาศให้มีการห้ามส่งออก “หน้ากากอนามัย” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เว้นได้แต่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้จะยกเว้นให้สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางต่างประเทศ อนุญาตให้มีการนำหน้ากากอนามัยติดตัวตอนเดินทางออกนอกประเทศได้ ไม่เกินจำนวนที่กำหนด 30 ชิ้น (หรือ 50 ชิ้นสำหรับผู้มีใบรับรองแพทย์) เท่านั้น

ทางเราจึงประกาศงดให้บริการส่งออกหน้ากากอนามัย ทุกชนิดไปต่างประเทศชั่วคราว จนถึง 30 มิ.ย. 2563 หรือ จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม หากมีการตรวจพบการส่งออกสินค้าประเภทดังกล่าว จะดำเนินการยืด ตีคืนพัสดุ หรือดำเนินการออกค่าปรับตามพระราชบัญญัติศุลกากรตามจริง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

อ่านประกาศเพิ่มเติม ห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย

READ MORE

บริการส่งหน้ากากอนามัยไปประเทศจีน และประเทศอื่นๆ ราคาดีงาม

บริการส่งหน้ากากอนามัยไปประเทศจีน –  ส่งหน้ากากอนามัยไปประเทศจีน

บริการขนส่งหน้ากากอนามัยจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน

โดยส่งถึงมือผู้รับปลายทางแบบ Door to Door, Door to Port  ,Port To Port

โดยมีการส่งสินค้าทางเครื่องบิน ส่งแบบพัสดุ

 

บริการส่งหน้ากากอนามัย เหมาะสำหรับใคร?

  1. ทุกคนที่ต้องการส่งของ พัสดุ สินค้า ไปให้ญาติหรือคนรู้จักที่จำเป็นต้องใช้

1. การส่งหน้ากากอนามัย 😷

อ้างอิงจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่องการควบคุม การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย มีผลบังคับใช้แล้วนั้น มีเงื่อนไขว่า

1.1 ภายใน 1 ปีนี้ นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ ผู้ส่งจะสามารถส่งออกหน้ากากอนามัยได้ไม่เกิน 499 ชิ้น หากต้องการส่งเกิน 499 ชิ้น ต้องเดินพิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออก และต้องมีใบอนุญาตจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

หากใครต้องการส่งเกิน 499 ชิ้นสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับ

 

ขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อส่งหน้ากากอนามัย

  • ที่อยู่ต้นทาง
  • ที่อยู่ปลายทาง
  • ประเภทของสินค้า
  • ขนาดของสินค้า [ความกว้าง x ความยาว x สูง () และน้ำหนัก (kg.) ]
  • จำนวนของสินค้า
  • รูปภาพของสินค้า

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทีมงานได้เลย

ฝ่ายบริการลูกค้า
อยากส่งของไปกาตาร์

02-2861967-69

   info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน

READ MORE

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการขออนุญาต นำผ่านวัตถุอันตราย

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2562

READ MORE

การนำเข้าและส่งออกหน้ากากอนามัย

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและการควมคุม หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตราการคุมเข้มสำหรับสินค้า หน้ากากอนามัย ว่าด้วยเรื่องการนำเข้า และส่งออก ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือนำเข้า หน้ากากอนามัย ต้องแจ้งต้นทุนการ ซื้อและขายปริภาณการผลิต นำเข้า-ส่งออก และสต็อกสินค้าภายใน 6 กพ 2563 นี้

และ การส่งออกหน้ากากอนามัย ตั้งแต่500 ชิ้นขึ้นไป ต้องขออนุญาตจากกรมการค้าภายใน และกรมได้มีการประสานงานหน่วยงานต่างๆ ให้ตรวจสอบหากไม่มีใบอนุญาตจะไม่สามารถส่งหน้ากากอนามัยได้

สำหรับรายละเอียดประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมีดังนี้

เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ 2 ในประกาศฉบับนี้
“หน้ากากอนามัย” หมายความว่า

(1) หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical mask) และหรือที่มีส่วนประกอบของคาร์บอน (Carbon) และหรือที่มีวาล์วปิด (Valve) หน้ากากอนามัยชนิด N95

(2) หน้ากากใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (Disposable mask for industry)

(3) หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง (Disposable dust mask) และหรือที่มีส่วนประกอบของคาร์บอน (Carbon) และหรือที่มีวาล์วปิด (Valve) หน้ากากอนามัยชนิด N95 เพื่อป้องกันฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ หมอกควัน

ทั้งนี้ไม่รวมถึงหน้ากากอนามัย ที่ผลิตจากผ้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ข้อ 3 ห้ามมิให้ บุคคลใดส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหน้ากากอนามัยที่มีปริมาณ ครั้งละตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาต จากเลขาธิการ หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

การควบคุมการส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย(MASKS)

READ MORE

วิธีการคิดค่าขนส่งสินค้าทางเครื่องบินไปต่างประเทศทั่วโลก

การคิดค่าขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)

วิธีการคำนวณค่าขนส่งทางเครื่องบิน

การคิดค่าขนส่งสินค้าทางอากาศ  จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ
-การคิดจากน้ำหนักรวมที่ชั่งได้ (Gross Weight) โดยจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัม
-การคิดจากปริมาตรความจุ (Volume Weight) คิดจากขนาดของกล่องหรือบรรจุภัณฑ์สินค้า (กว้าง x ยาว x สูง)
เนื่องจากว่าพื้นที่ของเครื่องบินมีไม่เยอะ ถ้าหากสินค้านั้นมีขนาดใหญ่ก็จะทำให้เครื่องบินนั้นเสียพื้นที่ในการวางสินค้าชนิดอื่น ก็เลยทำให้มีการคำนวณค่าขนส่ง 2 แบบ

วิธีการคิดค่าขนส่ง

อัตราค่าขนส่ง x น้ำหนักสินค้า (ที่ได้จากการเปรียบเทียบ)

1. สินค้า A มีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม ขนาด 30x30x30 ซม.

น้ำหนัก = 50 กิโลกรัม
ปริมาตร = 30x30x30 = 27,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แปลงเป็นน้ำหนักโดยการหาร 6,000
น้ำหนักโดยปริมาตร = 27,000/6000 = 4.5 กิโลกรัม

ดังนั้นสินค้าชนิดนี้จะถูกคิดค่าระวางอิงตามน้ำหนักสินค้า

2. สินค้า B มีน้ำหนัก 2 กิโลกรัม ขนาด 30x30x30 ซม.

น้ำหนัก = 2 กิโลกรัม
ปริมาตร = 30x30x30 = 27,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แปลงเป็นน้ำหนักโดยการหาร 6,000
น้ำหนักโดยปริมาตร = 27,000/6,000 = 4.5กิโลกรัม

ดังนั้นสินค้าชนิดนี้จะถูกคิดค่าขนส่งอิงตามปริมาตรของสินค้า

โดยน้ำหนักที่คำนวณออกมาแล้วนั้นจะปรากฏอยู่ในช่องราคาค่าระวาง บนเอกสาร AWB

 

โทร : 02-2861967-9

อีเมล์ : info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน

READ MORE

Thailand Online Mega Sale 2018

KTC และพันธมิตร จัดมหกรรมลดราคา Thailand Online Mega Sale 2018

ลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังภายหลังการเปิดงานมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ Thailand Online Mega Sale 2018 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ว่า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย จัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ Thailand Online Mega Sale 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 8 สิงหาคม 2561 ภายใต้แนวคิด “Break The Rules : ลดสุดขีด ฉีกทุกกฎ” โดยผ่าน www.thailandmegasale.com

“ปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยเฉพาะการขยายช่องทางการตลาดผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์มากขึ้น เพื่อเป็นการลดช่องว่างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ขณะที่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ การจัดงานจะเป็นการช่วยลดต้นทุนของภาคเอกชน ขยายช่องทางการตลาดให้กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมฯ และภายในงานได้มีการลดราคาสินค้ากว่า 5,000 รายการ สูงสุดถึง 80% จากร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้องและเข้าร่วมโครงการกว่า 300 ร้านค้า โดยสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้จะยังคงตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ภายในบ้าน เสื้อผ้าและแฟชั่น ธุรกิจท่องเที่ยว สินค้าแม่และเด็ก เครื่องสำอาง อาหารและสุขภาพ ตลอดจนสินค้าพรีเมียมไลฟ์สไตล์แบรนด์ ฯลฯ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมราว 5 แสนคน และเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปีนี้พันธมิตรทั้งจากร้านค้าออนไลน์ ผู้ให้บริการรับ-ส่งสินค้า (Logistics) สถาบันการเงินและผู้ให้บริการชำระเงิน ฯลฯ จะมอบสิทธิพิเศษให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อสินค้าออนไลน์ อาทิ ร้านค้าออนไลน์ชั้นนำอย่าง Big C, Shopee, Lnwshop, beelieve Sourcing ฯลฯ ร่วมกันจัดโปรโมชั่นลดราคาครั้งใหญ่ที่สุด รวมถึงผู้ให้บริการรับ-ส่งสินค้า (Logistics) อย่างไปรษณีย์ไทย, Kerry Express และ KTC Global Logistic จะมอบส่วนลดพิเศษให้ร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทยมอบสิทธิ์ให้ร้านค้าออนไลน์ที่รับชำระเงินด้วยบิลแมวเขียว (Social payment) บน K PLUS Shop จะได้รับเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท พร้อมรับสิทธิลุ้นโทรศัพท์ Galaxy Note 8 และ ธนาคารไทยพาณิชย์ให้สิทธิ์ลูกค้าในการจับฉลากเพื่อรับโทรศัพท์มือถือ iPhone X ฯลฯ

ขอบคุณข่าวจาก

https://www.etda.or.th/content/thailand-online-mega-sale-2018.html

READ MORE

สิ่งที่คนไทยมักโดนหลอก จากมิชฉาชีพโดยการนำเข้า-ส่งออก

มิจฉาชีพหลอกโอนภาษี

หลายปีมานี้ มีคนไทยหลายคนที่ได้เจอกับมิจฉาชีพ ที่ติดต่อเข้ามาเพื่อหลอกเอาเงินและทรัพย์สิน บ้างก็มีหลักฐานมาอ้าง  มาหลอกให้เราโอนภาษี เพื่อจะให้ได้ของ เรามาดูกันครับ ว่ามิจฉาชีพเข้ามาในรูปแบบไหนบ้าง และจะสังเกตุได้อย่างไรว่าเป็นของมิจฉาชีพ
คนส่วนใหญ่จะโดนกันเยอะ และมักหลงเชื่อกันเยอะ นั้นก็คือ มิฉาชีพจะมาในรูปแบบของฝรั่งชาวต่างชาติ หรือ แฟนที่รู้จักกันผ่านทางโซเชียล ใช้การจีบคำหวานหลอกล่อ ให้หลง ก่อนเพื่อให้เชื่อใจกัน จากนั้น ก็จะเริ่มการหลอกลวงโดยตอนแรกจะบอกให้เหยื่อทราบว่าจะส่งของมาให้มีมูลค่าสูงไปเป็นของขวัญผ่านบริษัทโลจิสติกส์หรือบริษัทต่างๆ โดยมีมูลค่าตั้งแต่หลักหมื่นจนหลักล้านบาท หลังจากนั้นก็จะส่งหลักฐานให้ดู (ซึ่งทุกอย่างจะไม่สามารถติดตามหรือตรวจสอบในระบบใหนได้เลยโดยจะบอกว่าของส่งไปแล้ว แล้วโดนภาษี หรือมีค่าขนส่งค้างชำระเป็นจำเงินตั้งแต่ สองหมื่น ถึงแสนบาท โดยเหยื่อต้องจ่ายเงินก่อน ถึงจะได้ของ ซึ่งถ้าเราสังเกตให้ดี ชื่อบัญชีหรือคนที่โทรมานั้นจะเป็นเพื่อนบ้าน หรือเบอร์โทรที่โทรเข้ามาก็จะโทรกลับไม่ได้

 

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการหลอกลวง

 

สองรูปตัวอย่างด้านบน ทั้งที่อยู่ผู้รับ-ผู้ส่ง วันที่ทำการจัดส่งและวันที่ของถึงปลายทาง รูปเหมือนถูกตัดแปะเพื่อใช้ในการหลอกลวง

และอีกหลายๆแบบครับ หากมาในรูปแบบใบแจ้งหนี้อาจมีการเปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ยนโลโก้นิดหน่อย (ดูเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ อยากให้ทุกคนตั้งคำถามและศึกษาข้อมูลก่อน เช่น หากคนรู้จักจัดส่งพัสดุ หรือสิ่งของที่มีมูลค่ามากๆ มาจริง ทำไมถึงไม่ส่งมากับไปรษณีย์ของประเทศต้นทาง หรือบริษัทที่สามารถติดตามพัสดุหรือตรวจสอบได้.

READ MORE

สินค้าต้องห้ามหรือต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้าและส่งออก

สินค้าต้องห้ามหรือต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้าและส่งออก

  1. ของต้องห้าม หมายถึง ของที่มีกฎหมายกำหนดห้ามนำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด และในบางกรณีห้ามการส่งผ่านด้วย ผู้ใดนำสินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นความผิดตามมาตรา 27 และ 27 ทวิของกฎหมายศุลกากรด้วย ตัวอย่างสินค้าต้องห้ามในการนำเข้า-ส่งออก มีดังนี้

 

1.1 วัตถุลามก การนำเข้าและส่งออกวัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ  ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่น ๆ
1.2 สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ
1.3 ยาเสพติดให้โทษ
1.4 เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลงเหรียญกษาปณ์ที่ทำให้น้ำหนักลดลงโดยทุจริต ดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินหรือพระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทางราชการอันเป็นของปลอม
1.5 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (คอมแพคดิสก์) แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอื่นใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
1.6 สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
  1. ของต้องกำกัด หมายถึง สินค้าที่มีกฎหมายกำหนดว่าหากจะมีการนำเข้า-ส่งออกหรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ เช่น ต้องมีใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก ต้องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์ หรือเอกสารกำกับยา เป็นต้น ผู้ใดนำของต้องกำกัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 27 และ 27 ทวิของกฎหมายศุลกากรด้วย ตัวอย่างสินค้าที่มีมาตรการนำเข้า,สินค้าที่มีมาตรการส่งออก,สินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้า สามารถดูได้ที่ กรมการค้าต่างประเทศ จัดระเบียบเพื่อควบคุมการนำเข้าหรือส่งออก มีดังนี้
2.1 เงินตราไทยและเงินตราต่างประเทศ
2.2 พืชและส่วนต่างๆของพืช
2.3 ยาสูบ รวมถึงต้นยาสูบและใบยาเส้น
2.4 สัตว์และซากสัตว์
2.5 เครื่องวิทยุคมนาคม และส่วนแห่งเครื่องวิทยุคมนาคม
2.6 อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
2.7 วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
2.8 ยา เชื้อโรค และพิษจากสัตว์
2.9 สุรา
2.10 สินค้าประเภทอาหารที่มีความหวานเจือปน
2.11 เครื่องชั่ง ตวง วัด
READ MORE

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เอกสารเพื่อการส่งออก ( EXPORT DOCUMENT )

สำหรับเอกสารสำหรับการส่งออก นั้นมีรายละเอียดของสินค้าเพื่อการทำพิธีการกรมศุลกากร ได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น และเอกสารส่งออกนั้น ยังช่วยในเรื่องของการขนส่ง  อาทิเช่น การชำระเงินและพิธีการเครดิต การประกันภัยสินค้า และในกรณีการเรียงร้องค่าเสียหายของสินค้าด้วย

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้กับการขนส่งทะเล ที่ผู้ส่งออกต้องรู้มีดังนี้

READ MORE