บริการเดินพิธีการศุลกากร

บริการชิปปิ้ง

พิธีการศุลกากรขาเข้า Import Customs Clearance

 

เมื่อสินค้าเข้ามาถึงประเทศที่ต้องการนำเข้า ผู้นำเข้าต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ใบขนสินค้าขาเข้า และใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับนำเข้า กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านที่นำเข้าของประเทศนั้นๆ การนำเข้าสินค้า จะยังไม่เรียบร้อยจนกว่าสินค้ามาถึงด่านที่นำเข้า และต้องได้รับการผ่านพิธีการกรมศุลกากรขาเข้า และได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร และจะต้องได้ชำระภาษีอากรให้เรียบร้อยก่อน ผู้นำเข้ามีหน้าที่เตรียมสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ และเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะสามารถนำสินค้าออกจากด่านได้

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นเพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากร นำเข้า

 1. ใบขนสินค้าขาเข้า
 2. ใบตราส่งสินค้า
 • ทางเรือ Bill of Lading (B/L)
 • ทางอากาศ Air Way Bill (AWB)
 • ทางรถ TRUCK BILL OF LADING
 1. บัญชีราคาสินค้า Invoice
 2. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ Packing List
 3. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กรณีเป็นสินค้าประเภทควบคุมการนำเข้า)

** สินค้าที่ท่านต้องการนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าจะทาง รถ เรือ หรือเครื่องบิน ทางเรามีบริการ เดินพิธีการกรมศุลกากร เคลียสินค้า ภาษีและอากร เป็นตัวแทนในการออกของ เราสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องการนำเข้าสินค้าทุกประเภท ช่วยท่านในการทำพิธีการกรมศุลกากร เคลียสินค้าขาเข้าได้ง่ายๆ

 

พิธีการศุลกากรขาออก Export Customs Clearance

 

การส่งออก คือ การเคลื่อนขนส่งสินค้า โดย รถ เรือ หรือเครื่องบิน จากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งนอกราชอาณาจักรไทย สินค้าทั้งหมดที่ส่งออกต้องดำเนินพิธีการกรมศุลกากรขาออกหรือเคลียสินค้าขาออก

สินค้าที่ส่งออก ก่อนที่จะบรรทุกสินค้าใน รถ เรือ หรือเครื่องบิน เพื่อการส่งออกจากประเทศไทย ต้องผ่านพิธีการศุลกากรขาออก กรมศุลกากรต้องได้รับข้อมูลของสินค้าดังกล่าว และอนุญาตให้ส่งออกได้ ข้อมูลการส่งออกส่วนใหญ่ส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารเพื่อ เคลียสินค้าขาออก ประกอบไปด้วย

 

 1. ใบขนสินค้าขาออก
 2. ใบตราส่งสินค้า
 • ทางเรือ Bill of Lading (B/L)
 • ทางอากาศ Air Way Bill (AWB)
 • ทางรถ TRUCK BILL OF LADING
 1. บัญชีราคาสินค้า Invoice
 2. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ Packing List
 3. เอกสารอื่นๆ (กรณีสินค้าประเภทควบคุมการนำเข้า)

สินค้าบางประเภทที่ส่งออก จำเป็นจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการดำเนินพิธีการศุลกากรที่ประเทศปลาย เช่น

 • หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า” หรือสั้นๆเรียกว่า C/O (Certificate of Origin) เป็นหนังสือรับรองฯ ที่แสดงว่า สินค้านั้น ๆ มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศใด 
 • ใบรับรองการรมยาไม้ (CERTIFICATE OF FUMIGATION) สำหรับสินค้าทุกชนิดที่เป็นสินค้าเกษร เพื่อเป็นการป้องกันศัตรูพืชทุกชนิดหรือเชื้อราที่จะติดไปด้วย
 • เอกสารอื่นๆ ที่มีข้อกำหนดแต่ละประเทศ

 

และสำหรับใครที่ยังไม่เคยส่งออกเรายังมี บริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออก อีกด้วยครับ

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-2861967-9

อีเมล์ : [email protected]

เพิ่มเพื่อน