นำเข้าส่งออกสินค้าอันตราย: ข้อกำหนดและมาตรฐาน

นำเข้าส่งออกสินค้าอันตราย เป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เข้มงวด, โดยเฉพาะเมื่อเราพูดถึงการนำเข้าส่งออกในประเทศไทย.

คุณสมบัติสำหรับผู้ขอนำผ่านวัตถุอันตราย

ผู้ขอนำผ่านวัตถุอันตรายจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้:

1) นิติบุคลที่จดทะเบียนในไทย โดยแสดงวัตถุประสงค์ว่าเป็นผู้ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกวัตถุอันตราย

2) เป็นผู้ได้รับอนุมัติเป็นผู้ขอผ่านแดน หรือผู้ขนส่งผ่านแดน หรือผู้ขอถ่ายลำ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

– ผู้ขอนำผ่านต้องจัดให้มีการประกันสำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำลายหรือการจัดการวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./อก 25 ต่อกรมโรงงานฯ พร้อมวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารวงเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท ยกเว้นกรณีการนำผ่านวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.2   ต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคารวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท

– หนังสือค้ำประกันของธนาคารให้มีกำหนดเวลาและวงเงินครอบคลุมการนำผ่านในแต่ละครั้ง

– เมื่อนำวัตถุอันตรายออกนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้ผู้นำผ่านส่งคืนใบนำผ่านพร้อมสำเนาใบขนสินค้าผ่านแดน หรือสำเนาใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงจะดำเนินการขอคืนหลักประกันได้

 

ขั้นตอนและเงื่อนไขในการออกใบนำผ่าน

ยื่นใบแจ้งหรือคำขออนุญาต และเอกสารประกอบการพิจารณาแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบนำผ่านภายใน 15 วันนับตั้งแต่ออกใบรับเรื่องโดย

1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 จะบันทึกลงในท้ายแบบ วอ./อก.26

2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จะออกใบนำผ่านตามแบบ วอ./อก.28

– ใบนำผ่านออกให้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือชื่อของวัตถุอันตรายมากกว่าหนึ่งรายการได้ ทั้งนี้ ทุกรายการต้องแสดงอยู่ใน Invoice ฉบับเดียวกัน

– การรับใบนำผ่านให้นำใบตราส่งสินค้าระหว่างประเทศแสดงด้วย (BILL OF LANDING, AIR WAY BILL)

ที่มา ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม.