เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการกับทางบริษัท

เมื่อใช้บริการ KTC Logistics ผู้จัดส่งจะต้องตกลงยินยอมในนามของผู้จัดส่งหรือในนามของผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง ว่าข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อ KTC Logistics ได้ตอบรับทำการจัดส่ง ยกเว้นจะมีการตกลงทางลายลักษณ์อักษรกับทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก KTC Logistics

การจัดส่งของ หมายถึง เอกสารและพัสดุทั้งหมดที่ส่งไปในใบกำกับการจัดส่งโดยทาง KTC Logistics สามารถเลือกส่งด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าทางอากาศ ทางถนน หรือด้วยพาหนะขนส่งชนิดอื่นๆ โดย KTC Logistics ทำหน้าที่เป็นนายหน้าการขนส่ง ระหว่างผู้จัดส่งกับบริษัทขนส่งใดๆ หรือเรียกต่อไปว่า“บริษัทผู้นำส่ง” ที่ผู้จัดส่งกำหนด หรือตามที่ KTC Logistics เห็นสมควร การขนส่งสิ่งของทุกชนิดจะดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบเบื้องต้น ซึ่งจำกัดไว้ตามที่ได้ระบุ ณ ที่นี้ หากผู้จัดส่งต้องการความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้นในการจัดส่ง สามารถชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับการทำประกันได้ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านล่าง)

1. ศุลกากรการนำเข้าและส่งออก
KTC Logistics ได้มอบหมายให้บริษัทผู้นำส่งได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้เพื่อให้บริการผู้จัดส่งในนามของผู้จัดส่ง (1) เติมเต็มเอกสาร, ปรับปรุงแก้ไขรหัสสินค้าหรือบริการ และจ่ายภาษีอากรตามข้อบังคับใช้ทางกฎหมาย (2) เป็นเสมือนตัวแทนของผู้ส่งสินค้าในการดำเนินพิธีการต่างๆในทางศุลกากร และการควบคุมการส่งออก และในฐานะของผู้รับของ ในกรณีที่มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดโบรกเกอร์ทางด้านภาษีเพื่อให้กระทำพิธี และรายการทางศุลกากร และ (3) เชื่อมโยงการขนส่งไปยังนายหน้านำเข้าของผู้รับ หรือตามที่อยู่อื่นๆ ตามความต้องการของบุคคลใดๆก็ตามที่ทาง บริษัทผู้นำส่งเห็นสมควร

2. การจัดส่งที่ไม่ผ่านการยอมรับสำหรับการให้บริการ
ผู้จัดส่งยอมรับว่าการจัดส่งของผู้จัดส่งนั้นเป็นที่ยอมรับในการดำเนินการขนส่งได้ และการจัดส่งจะไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับการให้บริการ หากพบว่า:

– สิ่งของจัดส่งจัดอยู่ในกลุ่มวัตถุอันตราย และสินค้าอันตราย รวมถึง วัตถุต้องห้ามหรือวัตถุควบคุมตามระเบียบของ ไอเอทีเอ (องค์การขนส่งทางอากาศสากล) ไอซีเอโอ (องค์การการบินพลเรือนสากล) เอดีอาร์ (ข้อบังคับทางการขนส่งสินค้าอันตรายบนเส้นทางยุโรป) หน่วยงานรัฐบาลใดๆ หรือ องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– ไม่ได้ทำการสำแดงรายละเอียดต่อศุลกากรเมื่อเข้าเกณฑ์ที่จะต้องกระทำ ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรที่บังคับใช้
– การจัดส่งนั้นประกอบไปด้วยสินค้าปลอมแปลง อาหารและยา สัตว์ ทองคำแท่ง เงินตรา ป้ายตราภาษีอากร ตราสารเปลี่ยนมือได้ที่ระบุชื่อผู้ถือ โลหะหรือหินอันมีค่า อาวุธปืนทั้งจริงและเลียนแบบ และส่วนประกอบต่างๆของอาวุธยุทโธปกรณ์ วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนปืน ซากมนุษย์ วัตถุลามกอนาจาร หรือ สิ่งเสพติด/ยาที่ผิดกฎหมาย
-การจัดส่งนั้นประกอบด้วยวัตถุอื่นใดที่ KTC Logistics ตัดสินว่าเป็นวัตถุที่ไม่สามารถทำการจัดส่งได้อย่างปลอดภัยหรือถูกต้องตามกฎหมาย หรือ

– การบรรจุหีบห่อของสิ่งที่จะจัดส่งนั้นมีข้อบกพร่องและไม่เพียงพอต่อดำเนินการจัดส่ง

3. การจัดส่งและกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งได้
KTC Logistics ไม่สามารถรับส่งสิ่งจัดส่งไปยังปลายทางที่เป็นตู้ไปรษณีย์ หรือตามรหัสไปรษณีย์ได้ สิ่งจัดส่งจะได้รับการส่งไปตามที่อยู่ของผู้รับ ซึ่งระบุโดยผู้จัดส่ง โดยไม่จำเป็นต้องส่งไปยังชื่อของผู้รับตามที่ได้ระบุชื่อไว้

สำหรับการจัดส่งที่มีการระบุที่อยู่ในการจัดส่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางใดๆ สิ่งของก็จะได้รับการจัดส่งไปยังพื้นที่ส่วนกลางตามที่ระบุไว้นั้น

หากการจัดส่งนั้นได้รับการพิจารณาว่าไม่ผ่านการยอมรับสำหรับการให้บริการ หรือมีการประเมินมูลค่าของสิ่งของนั้นต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านภาษีนำเข้า หรือไม่มีผู้รับหรือไม่มีสถานที่ตามที่ได้ระบุไว้ หรือผู้รับปฏิเสธการรับสิ่งจัดส่ง หรือปฏิเสธการชำระภาษีนำเข้าและค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร บริษัทผู้นำส่งอาจใช้วิธีที่เหมาะสมในการจัดส่งสิ่งของดังกล่าวกลับไปยังผู้จัดส่ง โดยผู้จัดส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการส่งกลับ (ซึ่งรวมถึงค่าขนส่งขากลับ ค่าภาษีนำเข้า และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการนำกลับ) หรือในกรณีที่การจัดส่งนั้นอาจจะถูกยึดโดยศุลกากร หรือในกรณีบริษัทผู้นำส่งไม่สามารถติดต่อผู้รับได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือภายใน 7 วันนับจากวันที่ส่งถึงประเทศปลายทาง สิ่งจัดส่งนั้นจะถูกส่งกลับหรือทำลาย ซึ่ง KTC Logistics ไม่จำเป็นต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้จัดส่งหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งทั้งสิ้น

4. การตรวจสอบ
KTC Logistics และบริษัทผู้นำส่ง มีสิทธิในการเปิดตรวจสอบสิ่งจัดส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

5. ค่าจัดส่ง
ค่าจัดส่งของ KTC Logistics คำนวณตามน้ำหนักจริง และปริมาตรน้ำหนักจริง อย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่าจะนำมาคำนวณอัตราค่าบริการ และ KTC Logistics สามารถชั่งน้ำหนัก และวัดขนาดของการจัดส่งทุกชนิดอีกครั้งได้ เพื่อเป็นการยืนยันการคำนวณค่าจัดส่งดังกล่าว ผู้จัดส่งจะต้องชำระเงิน หรือชำระเงินคืนให้กับ KTC Logistics สำหรับค่าจัดส่ง ค่าอุปกรณ์ ค่าภาษีศุลกากรต่างๆ

สำหรับการบริการใด หรือการกระทำใดที่ KTC Logistics ได้กระทำลงไปในนามของผู้จัดส่ง หรือผู้รับ หรือบุคคลที่สาม รวมทั้งค่าเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากพบว่าสิ่งของที่จัดส่งนั้นไม่ผ่านการยอมรับสำหรับการให้บริการ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 2

6. ความรับผิดของ KTC Logistics
ความรับผิดของ KTC Logistics นั้นจำกัดอยู่ภายใต้ความสูญหายและความเสียหายโดยตรงเท่านั้น

สำหรับความสูญหายและความเสียหายนอกเหนือจากนี้ถือว่าไม่มีผล เช่น การสูญเสียกำไร รายได้ ดอกเบี้ย และธุรกิจในอนาคต ไม่ว่าการสูญหายและการเสียหายดังกล่าวจะอยู่ในกรณีพิเศษ หรือเกิดโดยทางอ้อม หรือแม้แต่เมื่อความเสี่ยงของการสูญหาย และเสียหายดังกล่าวนั้นได้ถูกรับรู้โดยเอสเอ็มอีชิปปิ้งไม่ว่าทั้งก่อนหรือหลังการยินยอมจัดส่งก็ตาม ความรับผิดของเอสเอ็มอีชิปปิ้งในส่วนของการขนส่งสิ่งจัดส่งใดๆก็ตาม โดยไม่มีผล กระทบต่อข้อ7-11 จะอยู่ภายใต้มูลค่าเงินสดที่เกิดขึ้นจริง

ความรับผิดของ KTC Logistics ในส่วนการดำเนินการขนส่งในเขตประเทศไทย ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจากผู้จัดส่งถึงที่ทำการ KTC Logistics ในประเทศไทย

จำกัดความรับผิดชอบ ต่อความเสียหายและสูญหาย 1,000 บาท ต่อหนึ่งที่อยู่การจัดส่ง

สำหรับการจัดส่งที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัทผู้นำส่งต่อจาก KTC Logistics จำกัดความรับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญหายไม่เกิน 600บาทต่อกิโลกรัม สำหรับบริการจัดส่งด่วนทางอากาศระหว่างประเทศ

และไม่เกิน 300 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับบริการจัดส่งด่วนทางบกระหว่างประเทศ

และไม่เกิน 1,000 บาท ต่อ หนึ่งที่อยู่การจัดส่ง สำหรับบริการส่งพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศทางอากาศแบบลงทะเบียน

ข้อเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวน 1 ข้อเรียกร้องต่อ 1 การจัดส่ง ตามข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นข้อตกลงสุดท้ายเกี่ยวกับการสูญหายและความเสียหายที่เกี่ยวข้อง ถ้าผู้จัดส่งเห็นว่าข้อจำกัดเหล่านี้ไม่เพียงพอ ก็สามารถทำเป็นประกาศที่แจกแจงเรื่องมูลค่า และขอการทำการประกันการจัดส่งขึ้นมาเป็นพิเศษตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (ประกันการจัดส่ง) หรือจัดเตรียมการประกันการจัดส่งของตนเอง มิเช่นนั้น ผู้จัดส่งจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการสูญหายและความเสียหายทั้งหมด

7. ระยะเวลาในการเรียกร้องความเสียหาย
การเรียกร้องความเสียหายทุกชนิดจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งถึง KTC Logistics ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ KTC Logistics ตอบรับการจัดส่ง ถ้ามิเช่นนั้น KTC Logistics จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

8. ประกันการจัดส่ง
KTC Logistics สามารถจัดการประกันการจัดส่งให้กับผู้จัดส่งซึ่งประกันนี้จะครอบคลุมมูลค่าเงินสดแท้จริงในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือความเสียหายของสิ่งของที่จัดส่ง โดยผู้จัดส่งจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนของประกันทางด้านบนของใบกำกับการจัดส่งให้ครบ และจ่ายค่าเบี้ยประกันสำหรับการประกันดังกล่าว ประกันการจัดส่งนั้นไม่รวมการสูญหาย หรือความเสียหายโดยทางอ้อม หรือการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้า

9. การจัดส่งล่าช้าและการการันตีคืนเงิน
KTC Logistics ทำการพยายามอย่างเหมาะสมในทุกกรณีในการดำเนินการจัดส่งให้ตรงตามหมายกำหนดการปกติของ KTC Logistics โดยตารางเวลานี้จะไม่ถือเป็นข้อผูกพันและไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อตกลง ทั้งนี้ KTC Logistics จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากความล่าช้า

10. สถานการณ์นอกเหนือความควบคุมของ KTC Logistics

KTC Logistics จะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือ ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์อื่นใดที่นอกเหนือความควบคุมของ KTC Logistics รวมถึง ความเสียหายทางไฟฟ้าและแม่เหล็กหรือ การลบเลือนที่เกิดขึ้นกับภาพอิเลคโทรนิคส์และภาพถ่าย ข้อมูล ข้อมูลบันทึกอัดเก็บ ความบกพร่องหรือลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามธรรมชาติ ของสิ่งของที่จัดส่ง ถึงแม้ว่า KTC Logistics จะรับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตาม รวมทั้งการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับการว่าจ้างหรือทำสัญญากับเอสเอ็มอีชิปปิ้ง ตัวอย่างเช่น ผู้จัดส่ง ผู้รับ บุคคลที่สาม หน่วยงานภาษีอากรและหน่วยงานรัฐอื่นๆ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว ไซโคลน พายุ น้ำท่วม หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้าออกท่า การประท้วงหรือความวุ่นวายกลางเมือง การกระทำต่างๆของภาคอุตสาหกรรม

11. อนุสัญญาสากล

ถ้าการจัดส่งนั้นเป็นการขนส่งทางอากาศ และไปยังที่หมายสุดท้ายหรือหยุดในประเทศอื่นๆนอกจากประเทศที่สินค้าถูกส่งออกให้มีการจัดการและบังคับใช้ตามหลักอนุสัญญามอนทรีออล หรืออนุสัญญาวอร์ซอว์ สำหรับการขนส่งระหว่างชาติอาจมีการใช้ข้อตกลงการขนส่งสินค้าทางถนน (ซีเอ็มอาร์) ทั้งนี้ข้อตกลงและอนุสัญญาเหล่านี้ จะจำกัดความรับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

12. การรับประกันและการคุ้มครองของผู้จัดส่ง
ผู้จัดส่งจะต้องให้ความคุ้มครองและไม่ก่อให้เกิดภัยใดๆแก่ KTC Logistics ในความสูญหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้จัดส่งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้รวมถึงในการที่ผู้ส่งละเมิดการประกันและกระทำดังต่อไปนี้
– ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผู้จัดส่ง หรือตัวแทนของผู้จัดส่งจะต้องสมบูรณ์และถูกต้อง
– การจัดส่งจัดเตรียมขึ้นในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยพนักงานของผู้จัดส่ง
– ผู้จัดส่งใช้พนักงานที่ไว้วางใจได้ในการเตรียมการจัดส่ง
– ผู้จัดส่งปกป้องการจัดส่งจากการแทรกแซงที่ไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการเตรียมการจัดส่ง การจัดเก็บ และการขนส่งไปยังเอสเอ็มอีชิปปิ้ง
– การกำหนดและแจ้งที่อยู่ปลายทางของการจัดส่งอย่างถูกต้อง และมีการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจได้ถึงความปลอดภัยในการขนส่งที่มีการดูแลรักษาและจัดการตามปกติ

13. การจัดเส้นทาง
ผู้จัดส่งยอมรับในเส้นทางและการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง รวมถึงความเป็นไปได้ที่การจัดส่งจะต้องผ่านสถานที่แวะจอดระหว่างทาง

14. การรับคืนสิ่งจัดส่ง

สำหรับสิ่งจัดส่งที่ไม่สามารถดำเนินการจัดส่งได้ ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด ผู้จัดส่งต้องรับคืนสิ่งจัดส่งภายใน 14 วัน นับจากวันที่ KTC Logistics ตอบรับการจัดส่ง

หากเลยเวลากำหนด KTC Logistics จะไม่รับผิดชอบต่อ ความสูญหายหรือเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น

15. กฎหมายที่บังคับใช้
เพื่อสิทธิประโยชน์ของ KTC Logistics การข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้หรือในแนวทางที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องมีการดำเนินการในเขตอำนาจนอกการตัดสินของศาล และบังคับใช้กฎหมายของประเทศที่มาของการจัดส่ง และผู้จัดส่งจะต้องปฏิบัติตามการตัดสินดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่าเป็นการขัดกับกฏหมายที่บังคับใช้ องศาลสิ่งวามปลอดภัยในการขนส่งด้วยการดูแลรักษาทั่วไป

16. การเป็นโมฆะ
ความเป็นโมฆะหรือการไม่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดใดๆก็ตาม จะไม่มีผลกับส่วนอื่นๆของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

 

โทร : 02-2861967-9

อีเมล์ : info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อนำเข้าส่งออก
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ

02-2861967-9