เมื่อใช้บริการ เคทีซี ผู้จัดส่งจะต้องตกลงยินยอมในนามของผู้จัดส่งหรือในนามของผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง ว่าข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อ เคทีซี ได้ตอบรับทำการจัดส่ง ยกเว้นจะมีการตกลงทางลายลักษณ์อักษรกับทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก เคทีซี

การจัดส่งสินค้า หมายถึง เอกสารและพัสดุภัณฑ์หรือสินค้าทั้งหมด ซึ่งส่งไปในใบกำกับการจัดส่งโดยทาง เคทีซี สามารถเลือกส่งด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าทางอากาศ ทางถนน หรือด้วยพาหนะขนส่งชนิดอื่นๆ โดย เคทีซี ทำหน้าที่เป็นนายหน้าการขนส่ง ระหว่างผู้จัดส่งกับบริษัทขนส่งใดๆ  ที่ผู้จัดส่งกำหนด หรือตามที่ เคทีซี เห็นสมควร การขนส่งสิ่งของทุกชนิดจะดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบเบื้องต้น ซึ่งจำกัดไว้ตามที่ได้ระบุ ณ ที่นี้ โดยจะมีค่าชดเชยในมูลค่าที่จำกัดตามแต่กรณี

 1. พิธีศุลการกากร การนำเข้าและส่งออก
  เคทีซี ได้มอบหมายให้บริษัทผู้นำส่งได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้เพื่อให้บริการผู้จัดส่งในนามของผู้จัดส่ง (1) กรอกเอกสาร, ปรับปรุงแก้ไขรหัสสินค้าหรือบริการ จ่ายค่าภาษีอากรตามข้อบังคับใช้ทางกฎหมาย (2) เป็นตัวแทนของผู้ส่งสินค้าในการดำเนินพิธีการต่าง ๆในพิธีการศุลกากร และการควบคุมการส่งออกและนำเข้า และในฐานะของผู้รับของ ในกรณีที่มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดตัวแทนทางด้านภาษีเพื่อให้กระทำพิธี และรายการทางศุลกากร และ (3) เชื่อมโยงการขนส่งไปยังนายหน้านำเข้าของผู้รับ หรือตามที่อยู่อื่นๆ ตามความต้องการของบุคคลใดๆก็ตามที่ทาง บริษัทผู้นำส่งเห็นสมควร
 2. การจัดส่งที่ไม่ผ่านการยอมรับสำหรับการให้บริการ
  ผู้จัดส่งยอมรับว่าการจัดส่งของผู้จัดส่งนั้นเป็นที่ยอมรับในการดำเนินการขนส่งได้ และการจัดส่งจะไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับการให้บริการ หากพบว่า:
  – สิ่งของจัดส่งจัดอยู่ในกลุ่ม วัตถุที่มีอันตราย วัตถุอันตราย สิ่งของต้องห้ามตามข้อบังคับของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือตามกฎของหน่วยงานรัฐบาลใดๆ หรือ องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  – ไม่ได้ทำการสำแดงรายละเอียดต่อศุลกากรเมื่อต้องกระทำ ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรที่บังคับใช้
  – การจัดส่งนั้นประกอบไปด้วยสินค้าปลอมแปลง สัตว์ ทองคำแท่ง เงินตรา ป้ายตราภาษีอากร เอกสารนิติกรรมเฉพาะผู้ถือที่ตกลงกัน โลหะหรือหินอันมีค่า อาวุธปืนทั้งจริงและเลียนแบบ และส่วนประกอบต่างๆของอาวุธยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนปืน ชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ วัตถุลามกอนาจาร หรือ สิ่งเสพติดและยาที่ผิดกฎหมาย
  – หีบห่อบรรจุภัณฑ์ชำรุด หรือไม่ได้มาตรฐาน
 3. การนำส่งสินค้าถึงที่หมายและสินค้าที่ไม่สามารถนำส่งได้
  4. การตรวจสอบ
  เคทีซี หรือ และบริษัทผู้นำส่ง มีสิทธิในการเปิดตรวจสอบสิ่งจัดส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 4. ค่าจัดส่ง
  ค่าจัดส่งของเคทีซี จะคำนวณตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง หรือการคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรจริง (volumetric weight) อย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่าจะนำมาคำนวณอัตราค่าบริการ
 5. ความรับผิดของเคทีซี
  ความรับผิดของ เคทีซี จำกัดเฉพาะในกรณีความเสียหาย หรือการสูญหายที่เกิดขึ้นโดยตรงเท่านั้น สำหรับความสูญหายและความเสียหายนอกเหนือจากนี้ถือว่าไม่มีผล เช่น การสูญเสียกำไร รายได้ ดอกเบี้ย และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ไม่ว่าการสูญหายและการเสียหายดังกล่าวจะอยู่ในกรณีพิเศษ หรือเกิดโดยทางอ้อมก็ตาม หรือแม้แต่เมื่อความเสี่ยงของการสูญหาย และเสียหายดังกล่าวนั้นได้ถูกรับรู้โดย เคทีซี ไม่ว่าทั้งก่อนหรือหลังการจัดส่งก็ตาม ความรับผิดของเคทีซีในส่วนของการขนส่งสิ่งจัดส่งใดๆก็ตาม โดยไม่มีผล กระทบต่อข้อ 7-9 จะอยู่ภายใต้มูลค่าที่ที่แท้จริงของสินค้าที่ระบุและไม่เกิน 2,000 บาท สำหรับบริการขนส่งด่วนทางอากาศเท่านั้น
  ข้อเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวน 1 ข้อเรียกร้องต่อ 1 การจัดส่ง ตามข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นข้อตกลงสุดท้ายเกี่ยวกับการสูญหายและความเสียหายที่เกี่ยวข้อง ถ้าผู้จัดส่งเห็นว่าข้อจำกัดเหล่านี้ไม่เพียงพอ ก็สามารถทำเป็นประกาศที่แจกแจงเรื่องมูลค่า และขอการทำการประกันการจัดส่งขึ้นมาเป็นพิเศษตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (ประกันการจัดส่ง) หรือจัดเตรียมการประกันการจัดส่งของตนเอง มิเช่นนั้น ผู้จัดส่งจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการสูญหายและความเสียหายทั้งหมด
 6. ระยะเวลาในการเรียกร้องความเสียหาย
  การเรียกร้องความเสียหายทุกชนิดจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งถึง เคทีซี ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ เคทีซี ตอบรับการจัดส่ง ถ้ามิเช่นนั้น เคทีซี จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 7. การรับประกันการจัดส่ง
  สามารถจัดการประกันการจัดส่งให้กับผู้จัดส่งซึ่งประกันนี้จะครอบคลุมมูลค่าเงินสดแท้จริงในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือความเสียหายของสิ่งของที่จัดส่ง โดยผู้จัดส่งจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนของประกันทางด้านบนของใบกำกับการจัดส่งให้ครบ และจ่ายค่าเบี้ยประกันสำหรับการประกันดังกล่าว ประกันการจัดส่งนั้นไม่รวมการสูญหาย หรือความเสียหายโดยทางอ้อม หรือการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้า
 8. การจัดส่งล่าช้าและการการันตีคืนเงิน
  เคทีซี ทำการพยายามอย่างเหมาะสมในทุกกรณีในการดำเนินการจัดส่งให้ตรงตามหมายกำหนดการปกติของ เคทีซี โดยตารางเวลานี้จะไม่ถือเป็นข้อผูกพันและไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อตกลง ทั้งนี้ เคทีซี จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากความล่าช้า
 9.  การเป็นโมฆะ
  ความเป็นโมฆะหรือการไม่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดใดๆก็ตาม จะไม่มีผลกับส่วนอื่นๆของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

ฝ่ายบริการลูกค้า
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ

02-2861967-9