ห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) กกร. นั้นได้มีการออกมาตรการการควบคุม ว่าด้วยเรื่องการควบคุมปริมาณการส่งออกหน้ากากอนามัยออกนอกราชอาณาจักร โดยประกาศให้มีการห้ามส่งออก “หน้ากากอนามัย” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เว้นได้แต่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้จะยกเว้นให้สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางต่างประเทศ อนุญาตให้มีการนำหน้ากากอนามัยติดตัวตอนเดินทางออกนอกประเทศได้ ไม่เกินจำนวนที่กำหนด 30 ชิ้น (หรือ 50 ชิ้นสำหรับผู้มีใบรับรองแพทย์) เท่านั้น

ทางเราจึงประกาศงดให้บริการส่งออกหน้ากากอนามัย ทุกชนิดไปต่างประเทศชั่วคราว จนถึง 30 มิ.ย. 2563 หรือ จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม หากมีการตรวจพบการส่งออกสินค้าประเภทดังกล่าว จะดำเนินการยืด ตีคืนพัสดุ หรือดำเนินการออกค่าปรับตามพระราชบัญญัติศุลกากรตามจริง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

อ่านประกาศเพิ่มเติม ห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย