ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและการควมคุม หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตราการคุมเข้มสำหรับสินค้า หน้ากากอนามัย ว่าด้วยเรื่องการนำเข้า และส่งออก ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือนำเข้า หน้ากากอนามัย ต้องแจ้งต้นทุนการ ซื้อและขายปริภาณการผลิต นำเข้า-ส่งออก และสต็อกสินค้าภายใน 6 กพ 2563 นี้

และ การส่งออกหน้ากากอนามัย ตั้งแต่500 ชิ้นขึ้นไป ต้องขออนุญาตจากกรมการค้าภายใน และกรมได้มีการประสานงานหน่วยงานต่างๆ ให้ตรวจสอบหากไม่มีใบอนุญาตจะไม่สามารถส่งหน้ากากอนามัยได้

สำหรับรายละเอียดประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมีดังนี้

เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ 2 ในประกาศฉบับนี้
“หน้ากากอนามัย” หมายความว่า

(1) หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical mask) และหรือที่มีส่วนประกอบของคาร์บอน (Carbon) และหรือที่มีวาล์วปิด (Valve) หน้ากากอนามัยชนิด N95

(2) หน้ากากใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (Disposable mask for industry)

(3) หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง (Disposable dust mask) และหรือที่มีส่วนประกอบของคาร์บอน (Carbon) และหรือที่มีวาล์วปิด (Valve) หน้ากากอนามัยชนิด N95 เพื่อป้องกันฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ หมอกควัน

ทั้งนี้ไม่รวมถึงหน้ากากอนามัย ที่ผลิตจากผ้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ข้อ 3 ห้ามมิให้ บุคคลใดส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหน้ากากอนามัยที่มีปริมาณ ครั้งละตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาต จากเลขาธิการ หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

การควบคุมการส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย(MASKS)