เอกสารเพื่อการส่งออก ( EXPORT DOCUMENT )

สำหรับเอกสารสำหรับการส่งออก นั้นมีรายละเอียดของสินค้าเพื่อการทำพิธีการกรมศุลกากร ได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น และเอกสารส่งออกนั้น ยังช่วยในเรื่องของการขนส่ง  อาทิเช่น การชำระเงินและพิธีการเครดิต การประกันภัยสินค้า และในกรณีการเรียงร้องค่าเสียหายของสินค้าด้วย

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้กับการขนส่งทะเล ที่ผู้ส่งออกต้องรู้มีดังนี้

 1. B/L ( BILL OF LANDING) ใบตราส่งสินค้า เป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการขนส่งสินค้าทางเรือ โดยสายเรือเป็นผู้ออกให้กับ ผู้ใช้บริการ โดยมีเนื้อหาว่า สินค้าคืออะไร น้ำหนักเท่าไหร่ ผู้ซื้อและผู้ขายเป็นใคร
 2. EXPORT LICENCE (ใบอนุญาตการส่งออก)ปกติแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการส่งออกนั้นจะต้องมีการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า และส่งออก กับทางกรมศุลฯ ก่อนถึงจะทำพิธีการกรมศุลกากรได้
 3. EXPORT PERMIT (ใบอนุญาตการส่งออกของสินค้า)ในสินค้าบางชนิดนั้นจะต้องมีการขอใบอนุญาตการส่งออกก่อน  อาทิเช่น สินค้าเกษตรกร จำพวก ข้าว กาแฟ  หรือวัตถุดิ บางอย่าง
 4. C/O ( CERTIFICATE O F ORIGIN) นั้น คือใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ความหมายนั้นตรงตัวเลย มันคือใบรับรองของสินค้านั้นว่าเป็นสินค้าของประเทศไทย สำหรับใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้านั้น บางประเทศที่เราต้องการส่งออก อาจจะมีการขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อไปใช้ลดหย่อนภาษี หรือไปใช้สิทธิพิเศษของกรมศุลกากรของแต่ละประเทศ การออกใบนี้ จะต้องรับรองโดยหน่วยงายราชการ ผู้รับผิดชอบในเอกสารนี้คือ กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
 5. INVOICE  (ใบแสดงมูลค่าของสินค้า)สำหรับทุกครั้งของการส่งออกและการทำพิธีการกรมศุลกากร หรือใบขนขาออกนั้น เราจะต้องมี INVOICE หรือใบแสดงมูลค่าสินค้านั้น เพื่อมาทำพิธีการ และสามารถส่งให้ต่างประเทศเพื่อเป็นหลักฐานแสดงมูลค่าของสินค้านั้นด้วย
 6. PACKING LIST (ใบแสดงรายละเอียดสินค้า)คือ ใบนี้จะเป็นใบที่บ่งบอกของจำนวนของสินค้า น้ำหนัก ขนาด ซึ่งจะบอกรายละเอียดของสินค้าทุกอย่าง
 7. PINK FORM คือ ใบรับรองแหล่งผลิต แหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค โดยหน่วยงานที่ให้การรับรองนี้ คือสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข
 8. CERFITICATE OF HEALTH หรือบางที่อาจจะเรียกว่าHEALTH CER นั้นคือหนังสือรับรองคุณภาพและอนามัยของสินค้า ประเภออาหารและสินค้าทางการเกษตร
 9. CERTIFICATE OF FUMIGATION คือใบรับรองการรมยา สำหรับสินค้าทุกชนิดที่ผลิตจากพืชหรือไม้ เพื่อเป็นการรับรองว่าสินค้าตัวนี้นั้นได้มีการรมยม เพื่อป้องกันเชื้อราหรือแมลง ที่สามารถจะเกิดขึ้นในการขนส่งสินค้า ในบางประเทศอาจจะมีการของใบรับรองการรมยานี้ด้วย
 10. EXPORT CUSTOM ENRTY คือใบขนสินค้าขาออก ซึ่งจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าทุกอย่างและช่องทางการขนส่ง สำหรับการส่งออกสินค้าทุกครั้งจะต้องมีใบนี้
 11. PHYTOSANITARY CERTIFICATE (ใบรับรองการปลอดโรคและศัตรูพืช)คือเอกสารว่า สินค้าของเรานั้นจะปลอดภัยและจะไม่มีการระบาดของโรคพืชต่าง ๆ
 12. CERTIFICATE OF ANALYSIS (ใบวิเคราะสินค้า)เป็นเอกสารทางวิทยาศาสตร์ ที่บอกให้ทราบถึงส่วนประกอบต่างๆที่มี่อยู่ในสินค้าและให้การรับรองสินค้าว่าสินค้าบางชนิดนั้นปลอดภัย
 13. INSURANCE CERTIFICATE (ใบประกันภัยสินค้า)คือ ใบที่แสดงให้เห็นว่าสินค้าของเรานั้นได้มีการทำประกันภัยสินค้าไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในระหว่างการขนส่งที่สามารถเกิดขึ้นได้