เอกสารเพื่อการส่งออก ( EXPORT DOCUMENT )

สำหรับเอกสารสำหรับการส่งออก นั้นมีรายละเอียดของสินค้าเพื่อการทำพิธีการกรมศุลกากร ได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น และเอกสารส่งออกนั้น ยังช่วยในเรื่องของการขนส่ง  อาทิเช่น การชำระเงินและพิธีการเครดิต การประกันภัยสินค้า และในกรณีการเรียงร้องค่าเสียหายของสินค้าด้วย

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้กับการขนส่งทะเล ที่ผู้ส่งออกต้องรู้มีดังนี้