ขั้นตอนการส่งออกสินค้าสำหรับผู้ที่ต้องการส่งออกสินค้า

ในปัจจุบัน การส่งออกสินค้าเป็นกิจกรรมที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่เนื่องจากมีความซับซ้อนและต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การตรวจสอบการส่งออกสินค้ามีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นในบทความนี้เราจะแนะนำขั้นตอนการส่งออกสำหรับผู้ที่ต้องการส่งออกสินค้า ดังนั้นขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจะมีดังนี้:

1. การเตรียมตัวและการหาข้อมูล

ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกต้องทราบว่าสินค้าของตนนั้นตรงกับพิกัดศุลกากรระบบ (HS Code) และรายการสินค้านี้เป็นสินค้าควบคุมหรือไม่ ทั้งนี้ต้องศึกษาด้วยว่าหน่วยงานใดของไทยเป็นผู้รับผิดชอบและมีกฎหมายหรือระเบียบใดที่ควบคุมสินค้านี้อยู่ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดการนำเข้าสินค้าของประเทศที่ต้องการส่งออกด้วย ว่ามีกฎหมายควบคุมอย่างไรบ้าง เมื่อมีข้อมูลครบถ้วนก็สามารถเสนอการขายให้ลูกค้าได้ ในขั้นตอนนี้อาจจะต้องเริ่มหาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics solution provider) เพื่อประเมินต้นทุนการขายเบื้องต้นเพื่อเสนอแก่ลูกค้า

2. เริ่มต้นทำธุรกิจส่งออก

เป็นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้

A. ผู้ประกอบการต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นนิติบุคคล

B. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

C. การจดเบียนเป็นผู้นำเข้าและส่งออก

E. การจดทะเบียนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่จำหน่าย

3. พิธีการศุลกากร

พิธีศุลกากรคือขั้นตอนในการนำสินค้าออกนอกประเทศตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยใช้บริการของ “ตัวแทนออกของศุลกากร” เพื่อทำหน้าที่ส่งสินค้าไปต่างประเทศ

4. จัดทำเอกสารเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องมีเอกสารต่อไปนี้

  • ใบขนสินค้าขาออก
  • บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
  • บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
  • ใบอนุญาติของหน่วยงานของรัฐกรณีเป็นสินค้าควบคุม

5.การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าจะต้องใช้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics solution provider) เพื่อจัดการขนส่งสินค้าไปยังปลายทาง โดยจะต้องมีการวางแผนการขนส่งและเลือกใช้วิธีการขนส่งที่เหมาะสม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธี ได้แก่

A. การขนส่งทางเรือ (Sea freight) ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักและปริมาณมาก รวมถึงสินค้าที่มีระยะทางไกล

B. การขนส่งทางอากาศ (Air freight) ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าที่ต้องการใช้เวลาน้อยและต้องการระยะทางสั้น

C. การขนส่งทางบก (Land freight) ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าที่มีระยะทางใกล้เคียงและต้องการระยะเวลาในการจัดส่งที่รวดเร็ว

ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับการเตรียมตัวเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาได้เลย

 

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-2861967-9

อีเมล์ : info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน