พิธีการสำหรับสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน

ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีการขนส่งสินค้าผ่านแดนและถ่ายลำสินค้าจำนวนมากในแต่ละปี เพื่อให้กระบวนการเหล่านี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

1. การถ่ายลำคืออะไร?

การถ่ายลำคือกระบวนการขนถ่ายสินค้าจากยานพาหนะขนส่งหนึ่งไปยังอีกยานพาหนะหนึ่ง ณ ด่านศุลกากรเดียวกันภายในประเทศไทย โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางของสินค้านอกราชอาณาจักรไทย

2. การผ่านแดนคืออะไร?

การผ่านแดนคือกระบวนการขนส่งสินค้าผ่านประเทศไทยจากด่านศุลกากรขาเข้าไปยังด่านศุลกากรขาออก โดยสินค้าจะอยู่ภายใต้การควบคุมของศุลกากรตลอดเวลาและไม่ได้มีไว้เพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในประเทศไทย

3. ประเภทของการผ่านแดน:

 • การผ่านแดนตามความตกลงระหว่างประเทศ:
  • ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ไทย-ลาว)
  • ความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย (ไทย-มาเลเซีย)
 • การผ่านแดนตามความตกลง GATT 1994: เป็นการผ่านแดนภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก (WTO)

4. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ:

 • การถ่ายลำ: ผู้ขอถ่ายลำ
 • การผ่านแดน:
  • ผู้ขนส่งผ่านแดน: สำหรับการผ่านแดนตามความตกลงระหว่างประเทศ (ต้องได้รับอนุญาต)
  • ผู้ขอผ่านแดน: สำหรับการผ่านแดนตามความตกลง GATT 1994

5. ขั้นตอนการขออนุญาตถ่ายลำ/ผ่านแดน:

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ: ผู้ขอถ่ายลำ/ผ่านแดนต้องมีคุณสมบัติตามที่กรมศุลกากรกำหนด เช่น การจดทะเบียนบริษัท มีสถานที่ประกอบการที่เหมาะสม เป็นต้น
 2. ยื่นคำขอ: ยื่นคำขออนุญาตต่อกรมศุลกากร พร้อมเอกสารประกอบการต่างๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท รายละเอียดสินค้า เส้นทางการขนส่ง เป็นต้น
 3. ทำสัญญาและวางหลักประกัน: เมื่อได้รับอนุมัติ ผู้ขอถ่ายลำ/ผ่านแดนต้องทำสัญญาประกันและวางหลักประกันตามที่กรมศุลกากรกำหนด หลักประกันอาจเป็นเงินสด หนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือหลักประกันอื่นๆ ที่กรมศุลกากรยอมรับ

6. พิธีการศุลกากร:

 • จัดทำใบขนสินค้า: ผู้ขอถ่ายลำ/ผ่านแดนต้องจัดทำใบขนสินค้าในรูปแบบที่กำหนด ซึ่งอาจเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบกระดาษ
 • ตรวจสอบสินค้า: เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการตรวจสอบสินค้าเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในใบขนสินค้า
 • ชำระค่าธรรมเนียม: ผู้ขอถ่ายลำ/ผ่านแดนต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่กำหนด
 • นำสินค้าออก: สินค้าต้องถูกนำออกนอกประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด (ปกติ 30 วัน) โดยต้องมีการแจ้งและตรวจสอบสินค้าอีกครั้ง ณ ด่านศุลกากรขาออก

7. ข้อดีของการถ่ายลำและการผ่านแดน:

 • ลดต้นทุนการขนส่ง: การถ่ายลำและการผ่านแดนสามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้
 • ส่งเสริมการค้า: การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านประเทศไทยช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • เพิ่มรายได้ให้ประเทศ: การถ่ายลำและการผ่านแดนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศจากค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ

8. ข้อควรระวัง:

 • ศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด: ผู้ประกอบการควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายลำและการผ่านแดนอย่างเคร่งครัด
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีการศุลกากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. ข้อมูลเพิ่มเติม:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีการสำหรับสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน กรุณาติดต่อกรมศุลกากร หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร: https://www.customs.go.th/

 

โทร : 02-2861967-9

อีเมล์ : info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน